Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kmfit.eu (též www.kmfit.cz) a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodávající Matěj Matyáš, IČ: 07298579, se sídlem Osiková 404, 54101 Trutnov je provozovatel internetového obchodu www.kmfit.eu (též www.kmfit.cz).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Vymezení pojmů

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - ne spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy a z těchto obchodních podmínek.

Příjemce – je osoba, které bude kupujícím objednané zboží doručeno. Příjemcem může být kupující nebo jiná, kupujícím určená, osoba.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění jeho práv plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Zpracování osobních údajů a jejich využití

Provádění určitých úkonů na webových stránkách www.kmfit.eu (též www.kmfit.cz) může být podmíněno poskytnutím osobních údajů ze strany kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob s výjimkou přepravních společností zajišťujících přepravu objednaného zboží.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující poskytnutím svých osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele či daňových zákonů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, že má právo k jejich zpřístupnění, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese kmfittu@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Osobní údaje příjemce, bude-li odlišný od kupujícího, budou uchovávány pouze pro účely, a jen po dobu nezbytně nutnou, pro uskutečnění plnění kupní smlouvy a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob s výjimkou přepravních společností zajišťujících přepravu doručovaného zboží.

Uživatelský účet

Kupující si může na základě registrace provedené na www.kmfit.eu (též www.kmfit.cz) zřídit uživatelský účet, s jehož pomocí může přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ve kterém může spravovat své osobní údaje. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může také provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na www.kmfit.eu (též www.kmfit.cz) a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Objednávka

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Závazně objednat". Toto odeslání je závazné. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Podáním objednávky kupující nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží a dále akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího, způsob úhrady kupní ceny a výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

Prodávající obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

Kupní smlouva

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena

Ceny uvedené na webových stránkách www.kmfit.eu (též www.kmfit.cz) jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Pokud dojde ke změně ceny a kupující si vyžádá výměnu nebo vrácení zboží, vždy se počítá s cenami, které byly u výrobku v momentě odeslání objednávky.

Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

•bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1712591173/0800, vedený u České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“)

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen platbu na úhradu kupní ceny zboží identifikovat uvedením čísla objednávky jako variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Dodací a dopravní podmínky

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající pomocí přepravní společnosti, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, aktuální ceník je vždy uveden na stránkách www.kmfit.eu (též www.kmfit.cz) při vyplňování objednávky. Možné způsoby dopravy a podmínky jsou také k nalezení na stránce "Doprava a platba".

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující může při objednání zboží určit jako příjemce zboží osobu odlišnou od kupujícího v případě, že celou kupní cenu uhradil předem na účet prodávajícího.

Pokud si kupující výslovně nepřeje předem kontaktovat příjemce, nebo není uvedeno telefonní číslo příjemce, nese tím veškerá rizika v případě, že zásilku není možné příjemci řádně doručit. Za překážku v doručování je považováno i to, že například nejsou označeny nebo nefungují zvonky atd. Může to být i v případě nepřítomnosti na adrese, odstěhování se, dovolené atd.

Prodávající není odpovědný za zdržení dodávky zboží příjemci z důvodu chybné objednávky (např. chybné nebo neexistující jméno nebo adresa příjemce, udání špatného čísla platební karty, atd.), nebo když příjemce osoba nepřijímá telefonní hovor či nereaguje na zprávy.

Prodávající má právo objednávku nevyřídit a produkty nedoručit, pokud objednávka obsahuje údaje, které nejsou správné či neúplné a tudíž znemožňují doručení dodávky. V případě, že je to s ohledem na úplnost či správnost údajů možné, je prodávající povinen o této skutečnosti kupujícího písemně informovat.

Dodací lhůta

V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Dodací lhůta je 10 pracovních dní.

Převzetí zboží

Prodávající doporučuje kupujícímu - spotřebiteli prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud bude kupujícím (příjemcem) zjištěno mechanické poškození obalu zboží, prodávající doporučuje zboží ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

Fakturace

Faktury jsou kupujícímu zasílány pouze v elektronické podobě prostřednictvím emailu.

Akce

Veškeré akce a akční produkty jsou početně omezeny. Akce platí do vyprodání zásob.

Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon o potravinách) lhůta k použití zboží (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti).

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu kmfittu@gmail.com nebo doporučeně na adresu Matěj Matyáš, Osiková 404, Trutnov 54101 s uvedením čísla objednávky.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dnů po odeslání oznámení o odstoupení, odesláním zboží na adresu prodávajícího : Matěj Matyáš, Osiková 404, Trutnov 54101 (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět).

V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo účtu). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupní cena za vrácené zboží bude kupujícímu vrácena do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zároveň s kupní cenou má kupující nárok i na vrácení ceny poštovného za doručení zboží kupujícímu a to ve výši nejlevnějšího poštovného, které bylo pro přepravu vráceného zboží možno zvolit v okamžiku objednávky tohoto zboží.

Každá objednávka je závazná, pokud bude zásilka stornována po jejím odeslání nebo nebude-li již vyexpedovaná objednávka zaslaná kupujícímu vyzvednuta, může po něm být požadována úhrada vzniklých nákladů za odeslání zboží (náklady na doručení na adresu příjemce a na zpětné doručení objednávky do skladu prodávajícího).

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Matěj Matyáš, Osiková 404, 54101 Trutnov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající prokazatelně obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující může pro případné řešení sporů s prodávajícím využít mimosoudní cestu za pomoci České obchodní inspekce. Více informací na www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies souvisejících s prohlížením a nákupem na www.kmfit.eu (též www.kmfit.cz) na jeho počítač.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: Matěj Matyáš, Osiková 404, Trutnov 54101, kmfittu@gmail.com, mobil: 602612897